Meteor Garden Season 1 (TW-Drama) (2001)

About tosh